Levendula értékesítés: 06-20/595-7777

Levendula hangulat Levendula szív Levendula virágok
Levendula lány
Levendula csokor Levendula aratás Levendula víz
Levendula lepke
Levendula virág Levendula virágzik Levendula olaj tálban
Levendula mező
Morzsolt levendula Levendula mécses Levendula álmok
Levendula telepítés Levendula szappan és illatosító Levendula molyírtó
Levendula ültetvény
Pannonhalmi Levendula könyv

Rendeljen levendula palántát most!

Megrendelés

GDPR Adatvédelmi tájékoztató

Pannonhalmi Levendula Kft.
https://www.pannonhalmilevendula.hu/
természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatója

Adatkezelő neve: Pannonhalmi Levendula Kft.
Verziószám: 1
E szabályzat hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottjaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére. Visszavonásig érvényes, esetleges módosítása esetén a verziószám feltűntetésével a cég által rendszeresített, erre szolgáló felületeken haladéktalanul közzéteendő.
Érvényes: 2019. január 1.

1. fejezet

Általános adatkezelési tájékoztató

1.1 Az Adatvédelmi Tájékoztató célja

A Pannonhalmi Levendula Kft. 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Pannonhalmi Levendula Kft. adatkezelésivel kapcsolatosan felmerülő, hatályos adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.pannonhalmilevedula.hu/adatvedelem címen. A fentieken kívül jelen Adatvédelmi Tájékoztató a vevőkkel, illetve a potenciális vevőkkel kapcsolatot tartó munkatársak rendelkezésére áll annak érdekében, hogy az érintettek tájékoztatásra kerüljenek jogaik tekintetében, illetve hogy esetleges kérdéseik megválaszolásra kerüljenek.

A Pannonhalmi Levendula Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változást követően az új tartalmú tájékoztató a hatálybalépést követően haladéktalanul közzétételre kerül az előzőekben megadott elérhetőségeken.

A Pannonhalmi Levendula Kft. elkötelezett ügyfele és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pannonhalmi Levendula Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja. Mindezek mellett a cég tudatosan alkalmazza az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) konkrét szabályait és alapelveit, kiemelten az adatminimalizálás elvét – a cég minden egyes adatkezelése tekintetében csak és kizárólag olyan személyes adatokat kezel, gyűjt, tárol, melyek kezeléséhez megfelelő jogalappal rendelkezik és amelyek tevékenységéhez feltétlenül szükségesek.

1.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tartja nyilván és vezeti be az adatvédelmi nyilvántartásba, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.3 Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

2. fejezet

Az adatkezelő adatai

2.1 Az adatkezelő adatai

Név: Pannonhalmi Levendula Kft.
Székhely címe: 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.
Cégjegyzékszám: 08-09-029109
Adószám: 25393600-2-08

3.fejezet

Az adatkezelési célok, a célok tekintetében kezelt személyes adatok köre külön-külön meghatározva

1. számú cél – Web Shop üzemeltetése

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)
Név (cégnév): Pannonhalmi Levendula Kft.
Képviselő (neve): Szecsődi Róbert ügyvezető
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Adatkezelő adószáma: 25393600-2-08
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 08-09-029109
Székhely címe: 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: 9009 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

3.) Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

4.) Adatkezelés céljának leírása: információs társadalom kihívásainak megfelelő, azzal összefüggő értékesítési és információs, a potenciális vevők érdeklődők tájékoztatására irányuló szolgáltatás nyújtása valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

5.) Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése. Törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:
Az érintettekre vonatkozó adatok: vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, E-mail cím, számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám), szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám).
Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelheti, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

7.) Az adatok kezelésének időtartama: A szerződés elmaradása esetén az adatok – egyéb jogalap fennállta hiányában – azonnal a helyreállítás lehetősége nélkül törlésre kerülnek. Amennyiben a szerződés létrejön, úgy az adatkezelés annak teljesítéséig – a teljesítésről való meggyőződés időpontjáig – történik, ezt követően – egyéb jogalap fennállta hiányában – 5 munkanapon belül helyreállítás lehetősége nélkül törlésre kerülnek. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

8.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintett.

9.) Érintettek köre: a weboldalon megvásárolható árut megrendelő természetes személyek

10.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A cég azon alkalmazottai, akik a teljesítésnek azon részében szükség szerint részt vesznek, melyhez a személyes adatok ismerete feltétlenül szükséges. Ezen felül a cég vezető tisztségviselői.

11.) Adattovábbítás
Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

2. számú cél: Hírlevelek kiküldése

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)
Név (cégnév): Pannonhalmi Levendula Kft.
Képviselő (neve): Szecsődi Róbert ügyvezető
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Adatkezelő adószáma: 25393600-2-08
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 08-09-029109
Székhely címe: 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: https://www.pannonhalmilevendula.hu/

3.) Az adatkezelés célja: Hírlevelek rendszeres továbbítása az erre vonatkozó hozzájárulásukat megadó érintettek számára.
Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a hírlevélre feliratkozók részére.

4.) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja.

5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó személyes adatok: név, e-mail cím

6.) Az adatok kezelésének időtartama: a weboldal megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal automatikusan, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.

7.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

8.) Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek

9.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A cég azon alkalmazottai, akik a teljesítésnek azon részében szükség szerint részt vesznek, melyhez a személyes adatok ismerete feltétlenül szükséges. Ezen felül a cég vezető tisztségviselői.

10.) Adattovábbítás
Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

3. számú cél: Telemarketing

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)
Név (cégnév): Pannonhalmi Levendula Kft.
Képviselő (neve): Szecsődi Róbert ügyvezető
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Adatkezelő adószáma: 25393600-2-08
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 08-09-029109
Székhely címe: 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 13.

3.) Az adatkezelés célja: Telemarketing tevékenység
Adatkezelés céljának leírása: Marketing tartalmú információ nyújtása a további termékről vagy szolgáltatásról, akciókról, rendezvényről, egyéb eseményről.

4.) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja.

5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok: név, telefonszám

6.) Az adatok kezelésének időtartama: a weboldal megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.

7.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

8.) Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek

9.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A cég azon alkalmazottai, akik a teljesítésnek azon részében szükség szerint részt vesznek, melyhez a személyes adatok ismerete feltétlenül szükséges. Ezen felül a cég vezető tisztségviselői.

10.) Adattovábbítás
Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

11.) A telefonhívások rögzítése Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő az érintettekkel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti. A rögzített beszélgetések utóbb visszahallgathatók, felhasználhatók, az érintettek számára is.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a hívás kezdeményezésével hozzájárul a rögzítéshez, figyelemmel arra, hogy a rögzítésről előzetesen tájékoztatást kap. Amennyiben az érintett a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van más módon történő kapcsolatfelvételre (levél, e-mail, személyes kapcsolatfelvétel). Az Adatkezelő által üzemeltetett telefonos ügyfélszolgálathoz bejövő hívások esetében az adatkezelés jogalapja az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése.

A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között a hívás révén jogviszony jön létre, vagy a felek jognyilatkozatot tesznek, az adatkezelés jogalapja a telefonhívással létrejött szerződés teljesítése, a szerződés megkötése érdekében kezdeményezett lépések megtétele.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a panaszok kezelése, a fogyasztóvédelem, amely célok elérése a rögzített hívások utólagos felhasználhatóságával valósul meg. Az Adatkezelő a felhasználást az érintett számára is biztosítja.

Kezelt adatok köre: A rögzített hangfelvétel, illetve a rögzítés időpontja és a kapcsolódó hívószámok.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a beérkező és kimenő hívások felvételeit az Fgytv. 17/B. § (3) bek. alapján öt évig megőrzi panaszkezelés esetén. Mivel sok esetben a hívások nem szétválaszthatóak típusonként, így az ügyfelek érdekeit figyelembe véve, ugyanezt a megőrzési időt alkalmazzuk minden egyéb hívás esetén is.

4. számú cél: Promóciókhoz kapcsolódó adatkezelések

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)
Név (cégnév): Pannonhalmi Levendula Kft.
Képviselő (neve): Szecsődi Róbert ügyvezető
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Adatkezelő adószáma: 25393600-2-08
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 08-09-029109
Székhely címe: 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

3.) Az adatkezelés célja: Termékek, szolgáltatások promótálása
Az adatkezelés céljának leírása: Az Adatkezelő rendszeresen folytat promóciókat, amelyek célja a reklámozás, ennek során a potenciális ügyfelek felkutatása, és velük kapcsolat létesítése. Ennek érdekében – elsősorban saját weboldalán és facebook oldalán (www.facebook.hu/pannonhalmilevendula), továbbá olyan fesztiválokon, eseményeken (pl. EUREGIO Projekt kiállításai, stb.) melyeken résztvevő személyek várhatólag érdeklődnek termékeink iránt tájékoztatja az érdeklődőket. A promóciók során az Adatkezelő személyes adatokat is gyűjthet (pl. formanyomtatványok útján). Az adatkezelés célja a reklámozás, az érintettek adatainak rögzítése későbbi kapcsolatfelvétel céljából. Az írásban rögzített személyes adatok a cég alkalmazottai által digitálisan rögzítésre kerülnek

4.) Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett az adatai megadásával hozzájárul adatai kezeléséhez. Erről az Adatkezelő az érintetteket minden esetben tájékoztatja.

5.) Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Az érintett által megadott adatok kerülnek rögzítésre, melyek az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

6.) Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, és az adatok kezelésére más jogalap nincs.

7.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett személyes adatok kerülnek rögzítésre

8.) Érintettek köre: a promóció során elért és ott személyes adataikat a fenti célokból önkéntesen megadó természetes személyek

9.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A cég azon alkalmazottai, akik a teljesítésnek azon részében szükség szerint részt vesznek, melyhez a személyes adatok ismerete feltétlenül szükséges. Ezen felül a cég vezető tisztségviselői.

10.) Adattovábbítás
Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

4. fejezet

Az adatkezelő egyedi adatkezelése

Szervezetünk egyedi adatkezeléseket kizárólag jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint folytat, melyekről a tájékoztató megfelelő pontjaiban szereplő információk szolgálnak tájékoztatásul.

5. fejezet

Az adatkezelő adattovábbítása(i) / Adatfeldolgozók

Az adatkezelő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi partnereknek (külsős szolgáltatók, mint szállító, számlázási szolgáltató vagy bank) továbbít személyes adatot feldolgozás céljából. Vállalkozásunk minden adatfeldolgozóval szerződést kötött, melyben külön rész foglalkozik az adatok megfelelő védelmére vonatkozóan.

5.1 Adatfeldolgozók
Vállalkozásunk az alábbi adatfeldolgozókhoz (partnerekhez, beszállítókhoz) továbbít személyes adatot:

5.1.1 Hírlevelezés
A Hírlevélszolgáltató adatai:
Communicator hírlevélküldő rendszer
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Hírlevélküldő rendszer szolgáltatás
Az adatfeldolgozó címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 13.
E-mail cím: info@irq.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): http://communicator.pannonhalmilevendula.hu
Weboldal: -
Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

5.1.2 Szállítás
Áruszállítás (Magyar Posta)
Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám: 40/464-646; 1/767-8200
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése
A Magyar Posta közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a vevő nevét, címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

5.1.4 Informatikai szolgáltató
A szolgáltató adatai: IRQ Hosting Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Informatikai szolgáltatások
Az adatfeldolgozó címe: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A. lház. fszt.
E-mail cím: info@irq.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 13.
Weboldal:  http://www.irq.hu
Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

5.1.5 Könyvelési szolgáltató
A szolgáltató adatai: Tax Credit Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelési szolgáltatás
Az adatfeldolgozó címe: 9022 Győr, Bajcsy-Zs. út 13.
E-mail cím: info@taxcredit.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 9022 Győr, Bajcsy-Zs. út 13.
Weboldal: http://www.taxcredit.hu
Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

5.2 Adattovábbítás harmadik fél számára (EU-n belül)
Szervezetünk nem továbbít harmadik fél részére adatot.

5.3 Adattovábbítás harmadik fél számára (EU-n kívülre)
Szervezetünk nem továbbít harmadik fél részére adatot.

6. fejezet

Cookie-k (Sütik)

6.1 A sütik feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Pannonhalmi Levendula Kft weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

6.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) Mint azt a fentiekben is említettük, a Pannonhalmi Levendula Kft weboldalának használata során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. A Pannonhalmi Levendula Kft hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból jogos érdek alapján folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat:
IP cím, dátum és időpont, böngésző, operációs rendszer, látogatott oldal.

A Pannonhalmi Levendula Kft által a végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Pannonhalmi Levendula Kft által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie meghatározott időtartamának lejártáig. A Pannonhalmi Levendula Kft által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetők a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Kapcsolattartó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Pannonhalmi Levendula Kft által a Kapcsolattartó véghasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

A Pannonhalmi Levendula Kft weboldalának működéséhez a Google Inc. külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaság Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását vesz igénybe. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Kapcsolattartó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Kapcsolattartók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a Kapcsolattartói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

7. fejezet

Az érintett jogai

7.1 Tájékoztatáshoz való jog
A Pannonhalmi Levendula Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A Pannonhalmi Levendula Kft. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a következő linken érthető el: https://www.pannonhalmilevendula.hu/adatvedelem

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban : érintett ) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Az adatkezelő felé intézett adathozzáférési kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.

7.3 Helyesbítés joga – Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését
Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az adatkezelő felé intézett személyes adatok helyesbítéséhez való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.

7.4 Törléshez való jog – Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését
Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat


Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha
a) annak kezelése jogellenes;
b) az hiányos vagy téves ­ és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az adatkezelő felé intézett személyes adatok törléséhez való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - korlátozását
Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Az adatkezelő akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az adatkezelő felé intézett személyes adatok korlátozásához való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.

7.6 Adathordozáshoz való joga
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az adatkezelő felé intézett személyes adatok hordozhatóságával való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására illetve az automata adatfeldolgozással kapcsolatos álláspont kifejtésére az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

7.8 Tiltakozás joga – Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az érintett nyilatkozat formájában az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
c) vagy tudományos kutatás céljára történik.
A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -­ megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Amennyiben tiltakozni szeretne a személyes adatainak kezelése ellen, az adatkezelő felé az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.

7.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Amennyiben szeretné visszavonni a hozzájárulását, a személyes adatainak kezeléséhez azt az adatkezelő felé az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.

8. fejezet

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Első körben az adatkezelőnél éljen kérelmével, panaszával
Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:
Link (URL): https://www.pannonhalmilevendula.hu/kapcsolat
E-­mail cím: info@pannonhalmilevendula.hu
Postai levelezés során: 9090 Pannonhalma, Pf. 5.
Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

8.2 Másod sorban forduljon a Hatósághoz
Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá – jogszabály szerint - meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

8.3 Végső esetben forduljon Bírósághoz
Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

9. fejezet

Adatvédelem

9.1 Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

9.2 Általános adatvédelmi szabályozások
Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

10. fejezet

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Pannonhalmi Levendula Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. fejezet

Adatvédelmi kisokos

(meghatározások)

Levendula előrendelés Visszahívást kérek Kövess minket Instagram-on

Levendula értékesítés: 06-20/595-7777

Adja le tavaszi előrendelését most 2022-es árakon!

Kattintson ide!

x